Vårt arbeid med bærekraftsmålene

I Medema-gruppen engasjerer vi oss i viktige samfunns- og miljøspørsmål hvor vi mener at vi kan utgjøre en forskjell.

Vi er overbevist om at arbeidet med bærekraft vil gagne alle som involverer seg på en positiv måte.

Miljøpåvirkning

Vi jobber systematisk og målrettet for å redusere vårt miljøavtrykk. Vi har derfor fokus på mer klimasmarte forsendelser, færre reiser og ved å arrangere flere møter og produktvisninger med leverandører og kunder digitalt.


Virksomheten har ingen utslipp til luft eller vann og skaper heller ingen støy. Vi håndterer ingen form for kjemikalier eller olje som kan forurense grunnen.


Vi vil løpende forsøke å redusere vår miljøpåvirkning og sikre at myndighetskravene blir overholdt.

Vi vil være en energieffektiv bedrift og arbeide for å redusere vårt energiforbruk til et så lavt nivå som teknisk og økonomisk mulig. Reduksjonen av miljøpåvirkning og energiforbruket skal skje i tett samarbeid med våre ansatte og våre leverandører.


Medema er ISO 14001 – 2015 godkjent siden 2018.

____________________________________________________________________________________________________________________________


Produkters levetid og sirkulær økonomi

Medema-gruppen vil være miljøbevisst og levere hjelpemidler som hensyntar brukerens og samfunnets krav og forventninger til miljøvennlige produkter. Både hva angår fremstilling, bruk, resirkulering og skroting av produktet.


Ved å produsere kvalitetsprodukter som kan brukes av flere og velge materialer som lar seg gjenbruke tror vi på at det skaper en ekstra verdi både for kunde og miljøet.
____________________________________________________________________________________________________________________________


Code of Conduct

Medema har valgt å ta utgangspunkt i FN sine Global Compacts ti prinsipper i vårt praktiske arbeid med menneskerettigheter, trygge arbeidsforhold og ansvarlig miljøpåvirkning, samt antikorrupsjon. Dette arbeidet involverer alle vår ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.


UN Global Compact
Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.


Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og

Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,

Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.


Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og

Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.


Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.


Leverandører og samarbeidspartnere

Vi ber også om bekreftelse fra alle våre leverandører at de fullt ut godtar følgende etiske standarder og krav:


1. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

2. FN-konvensjonen mot barnearbeid, art 32

3. ILO-konvensjonene om barnearbeid, art 138 og 182

4. ILO-konvensjonene 29 og 105 mot tvangsarbeid

5. ILO-konvensjonene 100 og 111, om rett til likestilling og ikke-diskriminering

6. ILO-konvensjonene 87 og 98, Frihet til fagforeningsaktivitet, individuelt og kollektivt.


Ved å signere samarbeidsavtale forplikter leverandøren seg til ovennevnte internasjonale atferds standarder, og bekrefter Medema Gruppen AS sin rett til å be om ytterligere dokumentasjon angående oppfyllelse av status.


Videre bekrefter leverandøren med sin signatur at selskapet ikke er involvert i noen aktiviteter, som inkluderer noen form for korrupsjon, hvitvasking eller på noen måte deltar i noen form for organisert kriminell virksomhet.


Websitet er bygget i Ajour CMS